Fosforrening

Home/Fosforrening
I Sverige finns det på vissa platser behov av att reducera fosfor i mycket hög grad. I dessa fall brukar markbäddar kompletteras med fosforfälla. Eftersom BIOROCK är en markbädd på burk, kompletteras BIOROCK, precis som en markbädd, i dessa fall med en fosforfälla. Vi tillhandahåller fosforfällor som komplement till BIOROCK.

Fosforrening före eller efter BIOROCK?

Idag finns det två vedertagna tekniker för att reducera fosfor på kemisk väg. Den ena tekniken innebär att man använder sig utav ett flockningsmedel som doseras i slamavskiljaren före BIOROCK. Det bildas då ett så kallat kemslam där fosfor binds och stannar i slamavskiljaren före BIOROCK. Som ett resultat blir den totala mängden slam mer och behovet av slamtömming ökar. Den andra tekniska lösningen för att reducera fosfor bygger på att man som sista steg låter det renade vattnet från en BIOROCK (elle rmotsvarande) rinna in genom ett kalkrikt material. l materialet sker en kemiskreaktion och fosforen fastläggs i kalkmaterialet. Materialet lämnar ifrån sig ett vatten med låga halter fosfor och med ett förhöjt pH värde (upp mot 11-12), vilket även bidrar till enhyginisering av det utgående vattet. Med tiden mättas materialet och behöver bytas ut.

Hur fungerar fosforrening efter BIOROCK?

Det finns ett antal olika lösningar för att reducera fosfor i mycket hög grad. Vi har valt att b.la. använda oss av en mycket enkel och robust metod. Metoden innebär att en brunn installeras efter BIOROCK. Att installera en fosforfälla efter BIOROCK är enkelt och kan även göras i efterhand.

Den brunn som grävs ned efter BIOROCK har en diameter på 1 m. Till denna brunn leds det renade vattnet från BIOROCK. I brunnen placeras sedan en säck med ett kalkrikt material som binder fosfor till sig. Vattnet rinner till botten av brunnen och stiger igenom materialet och breddar ut ur brunnen till närmsta recipient.
Detta sker helt passivt utan vare sig pumpar eller tillsats av kemikalier. Enkelt och rubust, precis som själva BIOROCK. Materialet i brunnen byts sedan med jämna mellanrum beroende på belastning.fosforfallapassiv

Fosforfälla för ett hushåll

Fosforbrunnar i olika storlekar

I de brunnar som placeras efter BIOROCK placeras en säck med ett kalkrikt material som binder fosfor och höjer pH:t i vattnet. Beroende på storlek på BIOROCK finns det olika storlekar på brunnar för 500 kg resp.1000 kg fosforbindande material.

Polonite, som är det material som normalt används, är en naturlig bergart som möjliggör att fosforn återanvänds som gödningsmedel i jordbruket. Byte av material i brunnen sker då pH:t är under 9,0. Det höga pH-värdet i vattnet försäkrar en god bakterieavdödning under materialets livstid.

fosforfalla

Hur fungerar fosforrening före BIOROCK?

Kemdoseringsenheten BR40 är en doserenhet för dig med högre krav på fosforrening än vad markbäddar, infiltrationer och BIOROCK klarar av. Kemdoseringsenheten placeras så att dosering av flockningsmedel sker på ledningen ut från huset in till slamavskiljaren. Fosforn binds här i ett så kallat kemslam och det föreligger därmed ett behov av att använda en större slamavskiljare än vanligt, eller mer frekvent slamtömming.

Tekniken kan även appliceras i efterhand ifall behov skulle uppstå. Se infoblad, här.

kemdos

Kemdosering BR40

Oavsett tekniks lösning, markbädd, infiltration, reningsverk eller BIOROCK, behövs någon typ av kemisk reaktion för att uppnå de högsta kraven på forsforrening. Vi kan erbjuda både kemisk reaktion i kalkfilter eller via dosering av flockningsmedel. De tekniker som idag är vedertagna och etabelrade på marknaden.