Frågor och svar

Home/Frågor och svar

Här finner du svar på de vanligaste frågorna. Har du en fråga som inte finns här? Kontakta oss här så hjälper vi dig!

Vår lösning är som en markbädd fast effektiviserad i alla steg och dessutom oberoende utvärderad.

Materielet & uppehållstiden: En markbädd är uppbyggd med ett antal lager av sten, sand och kross. Orenat vatten sprids med spridarrör över detta material och dräneras sedan ut ur bädden. Detta sker på en gång utan någon länge uppehållstid för vattnet att bli renat. I vår enhet ligger ett material (Orginal medium) som är som en tvättsvamp, dvs vattnet hålls kvar tills det kommer nytt vatten in i enheten.

Detta ger en maximerad uppehållstid för vattnet att renas.

Ytan: Ytan i själva mediet, för bakterietillväxt, är större än vad man tror. Det ligger flera tusen mindre bitar av medium i enheten med 6 sidor på varje bit för bakterier att etablera sig på. Materialet har dessutom en fiberstruktur vilket möjliggör bakterietillväxt, inte bara på ytan utan även inne i själva materialet. Den faktiska ytan blir mycket stor för bakterier att etablera sig på.

Syresättning: En markbädd syresätts genom ett antal luftningsrör på ena änden av den stora bädden. Detta är ett ineffektivt sätt att hinna syresätta allt vatten som rinner igenom markbädden
(obs vattnet rinner snabbt igenom en markbädd). De olika systemlösningar vi erbjuder inom konceptet 4evergreen markbädd på burk har en egen separat syresättning genom materialet. Syresättningen sker genom självdrag och upp över 11 kubik luft går igenom
enheten per timme vilket är mycket, mycket mer än i en markbädd.

Underhåll: En markbädd gräver man igen och det finns ingen möjlighet att underhålla systemet.
En markbädd sätter ALLTID igen, det är bara en tidsfråga. Våra systemlösningar har ett lock som man kan lyfta på. Precis som i markbädden finns det ett spridarsystem i enheten som sprider vattnet. I detta system blir det en biohud, en påväxt, som man behöver spola rent (precis som i markbädden). Detta gör man enkelt genom att skruva loss röret och skölja rent det över slamavskiljaren, sedan skruvas det tillbaka i enheten. I de modeller vi har spridarplatta kan denna enkelt skäljas ren med vattenslang. Liknande underhåll på markbädden kräver spolbil eller omgrävning.

Vi lanserade vårt koncept 2009 med vår första produkt biorock. Tekniken har används sedan 1988 och i Sverige sedan 2009. Idag säljs systemet och tekniken vi erbjuder i över 40 länder runt om i hela världen. Vi har i Sverige flera 1000-tals systemlösningar i drift.

Ja, tekniken fungerar även om du har urinseparering, och endast belastar enheten med BDT + fekalier.

Vi hjälper er med enventuella överklagningar till kommunen och bistår med hjälp av detta. Kontakta oss så löser vi det!

Ja, vi hjälper er med ansökan till kommunen.

Ja, vi har systemlösningar som lever upp till hög skyddsnivå.

Kommunen skall agera som en oberoende myndighet och bedöma den föreslagna lösningen utifrån frågeställningen om denna lösning tordes fungera utifrån de angivna förutsättningarna. Vår lösning är oberoende utvärderad enligt EN12566-3 och EN12566-7, en 38 veckors mycket tuff testning (se här) och vi vet att den fungerar.

Godkänner kommunen infiltration eller markbädd är de lösningar vi erbjuder inom konceptet 4evergreen markbädd på burk alltid ett självklart alternativ. Produkterna som sådana inte beror på hur väl spridarrören placeras i marken eller vilken sand/stenkross som används. Enheterna ser ut på samma sätt varje gång och fungerar oavsett vem som gräver ned den.

Hur bra renar en infiltration ? (se här)

Våra lösningar är certifierad för hög skyddsnivå och renar därmed båda BOD, N-tot samt P-tot till de högsta kraven vi har. Som underlag för kommunhandläggning används den så kallade prestandadeklarationen där tillverkaren deklarerar prestandan. Detta dokument är viktigt att det medföljer och att samtliga parametrar finns angiva på.

Det finns idag kopior av våra lösningar på marknaden, be därför om prestandadeklaration över EN12566-3 certifiering med deklarerad P-tot, N-tot samt BOD deklarerat. Ni kommer se skillnaden.

Ja, systemen vi erbjuder fungerar för att rena endast BDT-vatten (bad, disk, tvätt). Vår största BDT anläggning vi installerat (hittills) är för 75 p.e.

Vi har även möjlighet att erbjuda en unik BDT lösning, BDT på burk.
[se www.bdtpåburk.se]

Ja, kompaktfilterlösningar har inte en aktivslamprocess som behöver kontinuerlig tillförsel av näring för att fungera. Vår systemlösning har även genomgått oberoende fritids testning på PIA i tyskland.

Normalt används våra lösningar för avloppsvattenrening för 1 – 15 hushåll.

Enheten finns i fyra olika kapaciteter: 5 ,10, 15 samt 30 p.e.

Vid större behov parallellkopplas enheterna så det är möjligt att vara mer än 15 hushåll, även om det inte är lika vanligt förekommande.
Största parallellkopplade lösningen vi gjort är dimensionerad för 420 p.e.

Ja, befintliga slamavskiljare kan användas.

Det är dock ett måste att ett utloppsfilter, som vi tillhandahåller, installeras på utloppet från slamavskiljaren. Se mer info under tillbehör.

En infiltration har en livslängd på max 10-15 år, sen behöver den grävas om! Våra kompaktfilter gräver du inte om.

En infiltration kräver mellan 30-40 kvm yta av tomten! Våra kompaktfilter kräver endast 1,5 kvm.
Ingen vet hur bra/dåligt din infiltration renar!

Våra lösningar är oberoende utvärderad och testad – vi VET att och vad vi renar.
Materialet i en förbrukad infiltration klassas som verksamhetsavfall och kan behöva skickas på deponi.

Själva biofiltret slamtöms inte, utan det är brunnen framför som slamtöms, slamavskiljaren. Kopplas enheten in på en existerande slamavskiljare gäller normal slamtömningsintervall. Vi säljer kompletta system med slamavskiljare fristående eller integrerat med bioreaktorn.

En markbädd på burk är den enda “markbädden” som INTE behöver grävas om. Original mediet som vi nyttjar i systemlösningen är självrenande och vid eventuella oönskade driftstörningar kan översta lagret lagret av medium enkelt bytas ut eller sköljas rent med trädgårdsslangen över en tömd slamavskiljare.

Vid varje slamtömning av slamavskiljaren skall ett enkelt egenkontroll program följas för att försäkra att inte något oönskat har inträffat så som slamflykt eller motsvarande in i bioreaktorn.